VVS-Beregneren ApS

Din vej til

proffessionel kalkulation

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser.

 

Intet står med småt. 

 

   

Medlem af

VVS-beregnernes brancheforening

     

gs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser, opdateret 2021.

(download som PDF)

Salgs- og leveringsbetingelser for handel med VVS-beregneren ApS

Nedenstående salgs og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget udtrykkeligt ved skriftlig aftale mellem ”VVS-beregneren ApS” og kunden/rekvirenten.

1. Formål og forudsætning for nettokalkulation   
1.1 Nærværende leveringsbetingelser gælder alle former for opmålinger og tilbuds-udregninger (nettokalkulation), samt forprojektering/projektforslag udført af ”VVS-beregneren ApS” for rekvirenten.

1.2 Formålet med ”VVS-beregneren ApS” nettokalkulation er at tilvejebringe et grundlag for rekvirenten til selv at udarbejde og afgive entreprisetilbud. Det forudsættes, at rekvirenten selv gennemgår og vurderer ”VVS-beregneren ApS” nettokalkulation forinden udarbejdelse og afgivelse af licitationstilbud, herunder for at sikre, at nettokalkulationens indregnede løn- og materialespecifikationer svarer til rekvirentens ønsker og krav. Nettokalkulationen kan ikke påregnes at være umiddelbart anvendelig ved rekvirentens indkøb, akkordering m.v. ”VVS-beregneren ApS” opmåling og prisberegning er baseret på priskuranter, priskataloger fra grossister, leverandører og lign., der er gældende på kalkulationstidspunktet samt på opmålings-principperne i anvendte kalkulationssystem. (CalWin)

1.3 Såfremt Rekvirenten på forhånd har anvist ”VVS-beregneren ApS”, hvilke leverandører/grossister og/eller specifikke anlægsløsninger der ønskes anvendt, vil nettokalkulationen så vidt der er muligt indeholde oplysninger om benyttede priser, opgivet af de pågældende leverandører/grossister og/eller specifikke anlægsløsninger der ønskes anvendt. Såfremt Rekvirenten ikke på forhånd giver oplysninger om leverandører og/eller specifikke anlægsløsninger, eller den anviste leverandør/grossist ikke fører en i udbudsmaterialet specificeret vare kan ”VVS-beregneren” frit rette henvendelse til leverandører/grossister, hvis oplysninger om priser herefter skal accepteres af Rekvirenten.

1.4 Er det foreliggende udbudsgrundlag ikke tilstrækkeligt detaljeret, tillægges der skønnede beløb til overslagsmæssig dækning af materiale- og lønforbrug i relation til udbudsmaterialets karakter og byggeopgavens art. Såfremt Rekvirenten ikke har oplyst ”VVS-beregneren ApS” om egne skønsmæssige materiale- og løntillæg, vil ”VVS-beregneren ApS” skønnede materiale og løntillæg være at acceptere for Rekvirenten. Skønnede beløb til materialer og arbejdsløn vil altid fremgå skriftligt på en, til kalkulationen, vedlagt oversigt, således rekvirenten selv kan vurdere beløbenes størrelse inden afgivelse af tilbuddet.

1.5 ”VVS-beregneren ApS” kalkulationer mv. tager ikke højde for den i AB18 § 34 anførte 12-måneders fastprisaftale, og det er således Rekvirentens eget ansvar at tage højde herfor ved sin tilbudsgivning.

1.6 Medmindre andet er aftalt deltager ”VVS-beregneren ApS” ikke i projektgennemgang eller granskning med bygherre.

2. Betalingsbetingelser.                            

2.1 Såfremt anden skriftlig aftale ikke er indgået, honoreres ”VVS-beregneren ApS” for sin løsning af opgaven efter fast tilbud eller efter medgået tid, og den til enhver tid gældende timesats. Alle priser er ex. moms.

2.2 Uden anden skriftlig aftale, er ”VVS-beregneren ApS” betalingsbetingelser 14 dage fra fakturadato, som anført på faktura.

2.3 Såfremt betaling ikke finder sted i overensstemmelse hermed, forrentes det skyldige beløb fra forfaldsdagen med morarente af det forfaldne beløb på 2% pr. påbegyndt måned, ligesom ”VVS-beregneren ApS” er berettiget til, ved udsendelse af enhver rykkerskrivelse, at påligne rykkergebyr.

2.4 Såfremt en rekvirent ønsker at annullere en ordre kan dette kun ske før udbudsmateriale er modtaget. Så snart udbudsmateriale modtages fra rekvirenten er aftalen bindende, og den medgåede tid eller aftalte pris betales af rekvirenten uanset kalkulationen ønskes benyttet eller ej. Forsinkelser mht. leveringstidspunkt berettiger ikke kunden til annullering af ordren, med mindre datoen for udnyttelse af kalkulationen, projektløsningen eller anden dokumentation er overskredet, og dette bevises skriftligt. Evt. annullering af en ordre skal altid ske ved skriftlig henvendelse til ”VVS-beregneren ApS”.

3. Grundlag for nettokalkulation.                        

3.1 Rekvirenten har det overordnede ansvar for, at det til ”VVS-beregneren ApS” udleverede udbudsgrundlag er komplet og korrekt. Alle tegninger og beskrivelser vedrørende det enkelte projekt, skal udleveres i en samlet  pakke ved indgåelse af ordre. Materiale der ikke har været udleveret eller været til stede på kalkulationstidspunktet, herunder også, men ikke begrænset til, henvisninger til standardbeskrivelser så som Bibs og Molio samt normer og standarder der ikke er modtaget sammen med udbudsmaterialet, men skal rekvireres for egen regning, kan ikke danne grundlag for kalkulation eller for krav mod ”VVS-beregneren ApS”. En oversigt over udleveret materiale (kalkulationsgrundlag) vil altid følge den færdige kalkulation skriftligt.
Det på oversigten angivne materiale danner alene grundlag for nettokalkulationen.

3.2 Såfremt rekvirenten efter modtaget nettokalkulation opdager mangler ved, det af rekvirenten udleverede materiale, og ønsker det tilføjet kalkulationen kan dette kun ske ved skriftlig aftale og betaling pr. medgået tid til den gældende timesats idet ordren anses for afsluttet ved afsendt nettokalkulation.

3.3 Såfremt det modtagne udbudsmateriale er detailprojekteret hovedprojekt fra rådgivende ingeniør el.lign. vil nettokalkulationen blive udført med materialer og lønmæssige ydelser som beskrevet, med mindre andet aftales skriftligt med Rekvirenten.

3.4 Såfremt det modtagne udbudsmateriale er baseret på arkitekttegninger med tilhørende funktionsbeskrivelser, rumprogrammer, materialelister mv. står det ”VVS-beregneren ApS” frit at vælge anlægsløsninger, føringsveje og materialer. Dette selvfølgelig indenfor udbuddets rammer. Valgte materialer og anlægsløsninger vil altid blive forsøgt kalkuleret ”billigst muligt” for at sikre rekvirenten en konkurrencedygtigt pris.

3.5 Pkt. 3.4 tilsidesættes såfremt rekvirenten har benyttet sig af muligheden i pkt. 1.3.

4. Rekvirentens ansvar ved modtagelse af, og rekvirentens anvendelse af nettokalkulationen. 

4.1 Rekvirenten er forpligtet til at gennemgå og vurdere den modtagne nettokalkulation og evt. projektforslag for evt. fejl og mangler ved modtagelse af denne og forinden denne indgår i udarbejdelsen af egentligt entreprisetilbud. Såfremt der konstateres fejl eller uoverensstemmelser i ”VVS-beregneren ApS” nettokalkulation, skal Rekvirenten omgående tilstille ”VVS-beregneren ApS” en skriftlig redegørelse for det registrerede forhold.
Evt. fejl og mangler skal gøres ”VVS-beregneren ApS” opmærksom inden licitationens afholdelse, således at "VVS-beregneren ApS” kan rette evt. uoverensstemmelser i kalkulationen.
"VVS-beregneren ApS” kan ikke på nogen måde gøres økonomisk ansvarlig for evt. tab af nogen art. Tilbudsafgivelse, med den tilsendte kalkulation som grundlag, er udelukkende rekvirentens ansvar.

4.2 ”VVS-beregneren ApS” påtager sig ikke projekteringsansvar ved projektforslag eller hvor bygherre i udbudsmaterialet har beskrevet arbejder ved anvendelsen af funktionskrav.

4.3 Nettokalkulationerne må kun anvendes af den eller dem, for hvem ”VVS-beregneren ApS” har indgået aftale om udførelse af beregningerne for, hvilket indebærer, at nettokalkulationerne ikke må overlades til eller i øvrigt anvendes af 3. mand.

5. ”VVS-beregneren ApS” ansvar.                         

5.1 ”VVS-beregneren ApS” er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte være en følge af fejl og unøjagtigheder i nettokalkulationerne, medmindre Rekvirenten godtgør, at ”VVS-beregneren ApS” har handlet groft uagtsomt, og Rekvirenten ikke har eller burde have opdaget dette ved sin kontrolgennemgang, jf. ovenfor.
Ved tvist, hvor den ene part mener at have et krav, som umiddelbart bestrides af den anden part, forpligter parterne sig til loyalt at kontakte hinanden med henblik på en mindelig løsning.
Hvis parterne ikke kan finde en mindelig løsning, gælder der i øvrigt for vurdering af ”VVS-beregneren ApS” ansvar dansk rets almindelige erstatningsregler med nedenstående begrænsninger og præciseringer.

5.2 Ved ”VVS-beregneren ApS” modtagelse af udbudsmateriale gennemgås dette for evt. manglende oplysninger der er nødvendige for kalkulation af den pågældende sag. Såfremt der konstateres mangler gøres rekvirenten opmærksom her på, og skal hurtigst muligt tilvejebringe de manglende dokumenter. Såfremt de ikke tilvejebringes er det jf. pkt. 3.1 ikke ”VVS-beregneren ApS” ansvar at der kan opstå fejl eller mangler i kalkulationen som følge af udeblevne oplysninger.

5.3 I tilfælde af fejl og mangler i en kalkulation eller projekt kan erstatningskrav mod ”VVS-beregneren ApS” maximalt udgøre et beløb svarende til det aftalte honorar for den leverede ydelse. Der kan dog ikke kræves erstatning for indirekte tab, herunder driftstab, avancestab, tab af data, goodwill, tabt licitation/for højt afgivet bud eller lignende.

5.4 I det omfang ”VVS-beregneren ApS” ydelser, kalkulationer, projektløsninger eller anden dokumentation mv. indgår i arbejder, leverancer og ydelser til tredje mand skal rekvirenten tilsikre at ”VVS-beregneren ApS” dækkes af samme forsikringer som kundens egne ydelser. ”VVS-beregneren ApS” kan således ikke gøres erstatningsansvarlig overfor tredje mand.

5.5 I tilfælde hvor ”VVS-beregneren ApS” måtte være erstatningsansvarlig, hæftes der ikke for tab, der kan henføres til situationer, hvor Rekvirenten går glip af en entreprise fordi Rekvirenten har afgivet et for højt tilbud, eller fordi ”VVS-beregneren ApS” har beregnet et for højt tilbud.
I tilfælde af, at ”VVS-beregneren ApS” har handlet groft uagtsomt, og ansvaret ikke bortfalder af andre årsager, hæfter ”VVS-beregneren ApS” herefter udelukkende for at Rekvirenten lider tab på en bestemt entreprise, hvor nettokalkulationen, grundet ”VVS-beregneren ApS” fejl, afviger i nedadgående retning i henseende til mængder, priser e. lign.

5.6 Ved opgørelse af et eventuelt tab, i overensstemmelse med det, der fremgår af punkt 4.2 ovenfor, skal der i tabsopgørelsen ske fradrag for følgende:
• Mindre fejl i opmålinger eller optællinger, der kan henføres til den usikkerhed, der normalt forekommer i
  enhver nettokalkulation.
• Fejl i ”VVS-beregneren ApS” nettokalkulationer vedr. skøn over priser der ikke er fastlagt i overenskomst,
  priskatalog o. lign.
• Merudgifter som Rekvirenten måtte blive påført efter overtagelse af entreprisen, driftstab, avancetab eller
  andet indirekte tab.

5.7 ”VVS-beregneren ApS” erstatningsansvar kan aldrig overstige det mindste beløb af enten: 1) værdien af forskellen imellem Rekvirentens tilbud og det tilbud, der var umiddelbart højere end Rekvirentens tilbud, eller 2) det af Rekvirenten til ”VVS-beregneren ApS” betalte fakturabeløb.

5.8 Såfremt Rekvirenten i strid med det anførte i leveringsbetingelsernes pkt. 4.3 har udleveret ”VVS-beregneren ApS” nettokalkulation til tredjemand, og tredjemand efterfølgende gør krav gældende overfor ”VVS-beregneren ApS” er rekvirenten pligtig at holde ”VVS-beregneren ApS” skadesløs for sådanne krav idet rekvirenten har handlet i strid med de accepterede salgs og leveringsbetingelser.

6. Reklamation                             

6.1 Såfremt Rekvirenten ved modtagelse af det leverede materiale konstaterer fejl eller uoverensstemmelser i ”VVS-beregneren ApS” nettokalkulation, skal Rekvirenten omgående tilstille ”VVS-beregneren ApS” en skriftlig redegørelse for det registrerede forhold, således at ”VVS-beregneren ApS” har mulighed for selv at rette fejlen.

6.2 Ved let gennemskuelig fejl eller mangel forstås, at kunden, med den viden om faget rekvirenten besidder, til en hver tid ville have gennemskuet en sådan fejl, ved eget udarbejdet materiale. Hvis rekvirenten vil påberåbe sig en mangel eller en fejl, skal rekvirenten straks efter modtagelse, give ”VVS-beregneren ApS” en skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvori manglen eller fejlen består. Såfremt rekvirenten har, eller burde have opdaget manglen, og han ikke reklamerer som anført, kan han ikke senere gøre manglen gældende ”VVS-beregneren ApS” er aldrig ansvarlig for eventuelle driftstab, avancestab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder tab, som opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte.

6.3 Rekvirentens skriftlige reklamation skal være ”VVS-beregneren ApS” i hænde senest 20 arbejdsdage efter licitationens afholdelse eller dateringen for andre skriftlige tilbud (underhåndsbud m.v.). I modsat fald er Rekvirentens krav at anse for bortfaldet.
AB18, § 5, stk. 5 er generelt gældende for vedståelsesfristen, og kan kun fraviges ved skriftlig aftale herom mellem Rekvirenten og ”VVS-beregneren ApS”.

7. ”VVS-beregneren ApS” erstatningsansvar ved forsinkelse. 

7.1 ”VVS-beregneren ApS” er ikke ansvarlig for tab hos Rekvirenten, der er en følge af overskridelse af tidsfrister for nettokalkulationen, med mindre Rekvirenten beviser, at forsinkelsen skyldes at ”VVS-beregneren ApS” har handlet groft uagtsomt.

7.2 I tilfælde af force majeure, herunder naturkatastrofer, krig, hærværk, brand, edb-nedbrud, arbejdskonflikter e. lign. situationer, der er uden for ”VVS-beregneren ApS” kontrol, fritages ”VVS-beregneren ApS” for sin leveringsforpligtigelse, såfremt ”VVS-beregneren ApS” uden ugrundede ophold meddeler Rekvirenten sit ønske herom.

7.3 Det der fremgår af pkt. 7.2 gælder tilsvarende i tilfælde af sygdom blandt ansatte hos ”VVS-beregneren ApS”.

8. Værneting.

8.1 Sager om direkte krav fra bygherre er undergivet AB18 kapitel J og den heri anførte løsningstrappe.

8.2 Enhver anden uoverensstemmelse imellem parterne vedr. nettokalkulationer og projektforslag, manglende betaling m.v., har værneting ved retten i Hjørring og afgøres ved de danske domstole efter dansk ret.

Hjørring 7. december 2021

VVS-beregneren ApS

VVS-beregneren ApS - Snerlevej 3 - 9800 Hjørring - Tlf.: 30112082 - Mail: cj@vvs-beregneren.dk